1- Responsable del Tractament

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”), l’informem de que les dades personals facilitades han estat incloses en un tractament el responsable del qual és ADAMO TELECOM IBERIA, SAU, amb NIF A-65232357, domicili social al C/ Llacuna, 22, 1º3ª (08005) Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 41630, foli 101, full B391376, inscripció 1a.
En aquest apartat es troba tota la informació sobre la nostra Política de Privacitat. 
Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb aquesta, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (extern) dpo@adamo.es, o enviar-nos una carta per correu ordinari a l’adreça C/ Llacuna, 22, 1º 3ª (08005) Barcelona. 

Responsable del tractament de dades: 

ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U. (d’ara endavant, “ADAMO”)

NIF: A-65232357

Tel.: 900 651 436

Adreça: C/ Llacuna, 22, 1º3ª (08005) Barcelona

Correu electrònic: info@adamo.es

Web: www.adamo.es

DPD (Extern)

Correu electrònic: dpo@adamo.es

Adreça postal: C/ Llacuna, 22, 1º3ª (08005) Barcelona

A ADAMO desenvolupem una varietat de serveis com  a proveïdors de serveis de telecomunicacions a Espanya. Aquests serveis tenen la seva base a la nostra infraestructura de fibra òptica que permet proveir internet d’alta velocitat i altres serveis de telecomunicacions a clients residencials i empreses, així com a altres operadors a través del servei Wholesale (d’ara endavant, “Clients”).
 

2- Tractament de dades
La web www.adamo.es (d’ara endavant, la “Web”) és una eina d’ADAMO. La seva privacitat és molt important per a nosaltres. Tractem les seves dades a l'efecte de poder prestar-li els serveis contractats i per a les finalitats descrites en aquest document.
Li aconsellem també que llegeixi la nostra Política de Cookies, per a que conegui l’ús que fem de les dades que recollim mentre navega per www.adamo.es o dominis associats estigui o no registrat en el nostre sistema.
Tanmateix, mitjançant el Web disposem d'altres canals de comunicació com Facebook i Twitter, per a la promoció dels nostres serveis; la pàgina d'accés a Fiberhood, mitjançant la qual podrà saber si hi ha cobertura de fibra d'ADAMO al seu municipi o, en cas de no disposar-ne, sol·licitar un desplegament de fibra, i; el xat de la pàgina, per atendre els dubtes i les inquietuds que tingui, en relació amb els serveis que oferim. Si té cap dubte, pot utilitzar qualsevol d’aquestes vies per contactar amb nosaltres, o fer-ho a través del nostre Delegat de Protecció de Dades, en el cas de les relatives a la protecció de les seves dades personals.
 

3- Quines dades personals tractem, per què i per quin motiu  
Segons els serveis que es proporcionen al nostre portal Web i que vostè utilitza, les seves decisions i la configuració del seu equip (cookies i altres tecnologies de seguiment), les Dades Personals sobre vostè (d'ara endavant, “Dades Personals”) que es recullen i es tracten per ADAMO són principalment els següents. 
En utilitzar el nostre portal Web, també pot proporcionar voluntàriament Dades Personals que poden incloure: el seu cognom, nom, sexe, edat, email, telèfon, NIF, adreça i informació sobre el seu centre de treball.

A continuació, proporcionem informació sobre les finalitats del tractament de les seves Dades Personals, indicant quines dades es tractaran (tipologia de dades) i per què necessitem tractar-les o en què ens emparem (base legal).

FINALITATS DEL TRACTAMENT TIPOLOGIA DE DADES BASE LEGAL
Executar i complir el contracte de prestació de béns i/o de serveis entre el Client i ADAMO.

 • Dades identificatives: nom, cognom, sexe i número de document d’identitat.
 • Dades  de contacte: email, número de telèfon i adreça postal.
 • Credencials d’accés: contrasenyes d’accés i noms d’usuari.
 • Dades bancàries: targeta de crèdit o dèbit, informació sobre el seu compte bancari i altra informació relacionada.
 • Dades derivades de l’execució del contracte: quantitat de megues o gigues que són utilitzats.
 • Dades relatives a la localització: quan s’utilitzin dades del Sistema de Posicionament Global (GPS) o localització a través de cel·les i punts d’accés Wi-Fi propers i això requereixi prestar-li serveis basats en la seva ubicació.

 • Per a la gestió de la seva petició i execució de la relació contractual establerta amb ADAMO (compliment d'un contracte).

Instal·lació i manteniment del servei

 • Credencials d’accés: noms d’usuari.
 • Dades identificatives: nom, cognom i número de document d’identitat.
 • Dades  de contacte: email, número de telèfon i adreça postal.

 • Per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats en la relació contractual establerta amb ADAMO (compliment d’un contracte).

Gestió de morositat interna i recobrament de deutes interns

 • Credencials d’accés: contrasenyes d’accés i noms d’usuari.
 • Dades bancàries: targeta de crèdit o dèbit, informació sobre el seu compte bancari i altra informació relacionada.
 • Dades històriques: les dates de pagament de factures degudes o rebudes, dates d’alta i baixa als serveis, subscripcions a serveis que utilitzi i, en general, informació relacionada amb el seu compte a ADAMO.

 • Per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats en la relació contractual establerta amb ADAMO (compliment d’un contracte).

Verificar la satisfacció dels clients i millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial.

 • Dades identificatives: nom, cognom, edat i veu.

 • Dades de contacte: email, número de telèfon, adreça postal. Això inclou la durada, la data i l'hora de la trucada, SMS i la ubicació aproximada en el moment en què es produeix la comunicació.
 • Preferències del Client: les preferències sobre determinats productes, serveis i activitats d'estil de vida. La manera com utilitza els nostres productes i serveis, la qualitat del servei rebuda i els detalls de l'ús dels serveis o productes específics.

 • Per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats en la relació contractual establerta amb ADAMO (compliment d’un contracte).

Enviament de Newsletter i comprovació de presència de Clients a la llista Robinson.

 • Dades identificatives: nom, cognom, DNI, data de naixement I sexe.

 • Dades de contacte: email i número de telèfon.

 • Àrees d’interès: organització on treballa el Client, observacions, productes, serveis o ofertes d'ADAMO que el Client hagi contractat amb anterioritat o que puguin ser del seu interès.

 • En cas de que el Client no hagi prestat el seu consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials, ADAMO tindrà l'obligació legal de comprovar si aquest últim està inscrit a la llista Robinson. Si així fos, ADAMO no podrà fer l'enviament publicitari.
 • Per enviar les comunicacions comercials, ADAMO haurà de comptar amb el consentiment exprés del Client. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment segons el que indica l'apartat “Exercici dels seus drets”, d'aquesta Política de Privacitat.

Captació de Clients

 • Dades identificatives: nom, cognom, DNI, data de naixement i sexe.
 • Dades de contacte: email, número de telèfon i adreça postal.
 • Preferències: sectors del seu interès, perfilat de comportament al portal web i anàlisi de les seves prioritats.

 • L'interès legítim d'ADAMO de mantenir i preservar les relacions contractuals amb els seus clients, així com de formalitzar nous contractes amb clients potencials que puguin estar interessats en contractar els serveis o productes oferts per ADAMO.
 • ADAMO realitza i posa a disposició les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, per les quals es confirma que preval l'interès d'ADAMO sobre els drets de privacitat dels Clients.

Retenció de Clients

 • Dades identificatives: nom, cognom, DNI, data de naixement i sexe.
 • Dades de contacte: email, número de telèfon i adreça postal.
 • Preferències: sectors del seu interès, perfilat de comportament al portal web i anàlisi de les seves prioritats.

 • Per la correcta prestació dels serveis sol·licitats en la relació contractual establerta amb ADAMO (compliment d’un contracte).
 • L'interès legítim d'ADAMO de mantenir i preservar les relacions contractuals amb els seus clients, així com de formalitzar nous contractes amb clients potencials que puguin estar interessats en contractar els serveis o productes oferts per ADAMO.
 • ADAMO realitza i posa a disposició les anàlisis exigides per la normativa de privacitat, per les quals es confirma que preval l'interès d'ADAMO sobre els drets de privacitat dels Clients.

Permetre la participació en un procés de selecció per a un lloc de treball a ADAMO

 • Dades identificatives: nom, cognom, edat, sexe i número de document d’identitat.
 • Dades de contacte: email, número de telèfon i adreça postal.
 • Dades laborals: entitat en què treballa, entitat en què ha treballat, estudis, mèrits, dades corporatives i posició que ostenta a la seva entitat.
 • Preferències: sectors del seu interès segons historial laboral i acadèmic i anàlisi de les prioritats.

 • El tractament és necessari per aplicar a petició de l’interessat mesures precontractuals. En aquest cas en concret, el tractament és necessari per a que ADAMO pugui triar el candidat idoni per al lloc ofert en el procés de selecció.

Conèixer les seves preferències analitzant el seu comportament al nostre portal web i oferir productes o serveis més d'acord amb els seus interessos.

L'objectiu d'aquest tractament és conèixer les seves preferències i poder oferir-li productes i serveis que siguin acords a les seves prioritats, així com valorar la freqüència en què accedeix al portal Web.

 • Dades identificatives: nom, cognom i edat.

 • Dades de contacte: email i número de telèfon.
 • Preferències: sectors del seu interès, perfilat de comportament al portal web i anàlisi de les seves prioritats.

 • El consentiment exprés del client. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment segons el que indica l'apartat “Exercici dels seus drets”, d'aquesta Política de Privacitat.

Atendre les peticions, consultes o reclamacions rebudes a través de qualsevol mitjà de comunicació autoritzat per ADAMO

 • Dades identificatives: nom, cognoms i nom d'usuari.
 • Dades de contacte: e-mail i número de telèfon.
 • Dades relacionades amb la petició o sol·licitud facilitades pel Client.

 • Obligació legal d’acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.
 • En el cas de les peticions o reclamacions restants, es basa en l'execució d'un contracte o precontracte, en fer-nos arribar l'usuari la seva reclamació.

Complir les nostres obligacions legals

 • Aquelles dades personals que ens faciliti i que es generin en el transcurs de la relació contractual, com ara les dades de trànsit.

 • Complir una obligació legal.

Gestionar el canal ètic posat a disposició dels empleats, directius, clients, proveïdors i qualsevol part que hi pugui estar interessada.

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: email i telèfon de contacte.
 • Dades relacionades amb la denúncia: informació descriptiva.

 • Complir una obligació legal.

Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques i detectar errors o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques.

 • Credencials d'accés: contrasenyes d'accés i noms d'usuari.
 • Dades derivades de l’execució del contracte: quantitat de megues o gigues que són utilitzats.
 • Dades relatives a la localització: quan s'utilitzin dades del Sistema de Posicionament Global (GPS) o localització a través de cel·les i punts d'accés Wi-Fi propers i això requereix prestar serveis basats en la seva ubicació.

 • El tractament és necessari per a l'execució de diverses de les prestacions incloses al contracte entre ADAMO i el Client.

 

 

4- Comunicació de Dades a tercers

Proveïdors tercers: les seves dades personals podran ser accedides per tercers que actuïn en nom d'ADAMO, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la companyia com poden ser distribuïdors, instal·ladors o altres serveis auxiliars prestats per tercers a ADAMO. Sota aquest escenari, ADAMO en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb cadascun dels tercers esmentats, els quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que ADAMO determini en cada cas i sempre sota les seves instruccions.
Corresponsables del tractament: així mateix, atesa la configuració de l'oferta comercial d'ADAMO i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació dels serveis que en formen part, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els corresponsables del tractament, per tal de prestar i gestionar correctament el servei contractat, oferir l'oferta comercial que s'adapti més a les circumstàncies del Client, així com als seus interessos i preferències.
Administracions públiques; jutjats i tribunals; i forces i cossos de seguretat: també respondrem a sol·licituds d'informació quan la nostra organització sigui requerida per facilitar informació en compliment d'una obligació legal, o quan aquesta cessió sigui necessària per protegir els nostres drets i/o per complir un procediment judicial, ordre judicial, sol·licitud d'un regulador o qualsevol altre procediment legal per al qual se'ns requereixi. ADAMO podrà comunicar les dades personals d'Usuaris i Clients a les diferents autoritats públiques en virtut d'una obligació legal, com les autoritats fiscals i duaneres, les autoritats judicials, les autoritats competents en matèria de telecomunicacions, la policia judicial, les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112, i qualsevol altre que en funció de la normativa vigent resulti d’aplicació.

Des d'ADAMO no compartirem les seves dades amb altres tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment, amb excepció dels casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legals o contractuals a les quals ADAMO estigui subjecte en cada moment per la seva naturalesa i activitat. Si en el futur ADAMO realitzés altres comunicacions de dades personals, l’informarà oportunament.

 

5- Transferències internacionals de dades

Les dades que recollim sobre vostè no es tracten ni s'emmagatzemen fora del seu país o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).
Si les dades personals es transferissin fora de l'EEE a tercers o a proveïdors de serveis, prendrem mesures per assegurar que reben el mateix nivell de protecció que si haguessin estat dins de l'EEE mitjançant la subscripció les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat en virtut dels establert pel RGPD. ADAMO únicament basarà les transferències internacionals a les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea que es poden actualitzar o revisar, així com en altres mecanismes de transferència igualment vàlids com les decisions d'adequació, quan siguin aplicables, Normes Corporatives Vinculants o Acords aprovats per les Autoritats Europees de protecció de dades.
Pot sol·licitar més informació sobre transferències internacionals de dades o els mecanismes segurs de transferència sota els quals les seves dades personals es poden comunicar fora de l'EEE enviant un correu electrònic a: dpo@adamo.es.
 

6-Conservació de les dades personals

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb ADAMO i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables.
En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.
Pot sol·licitar més informació sobre els períodes de conservació de les seves dades enviant un correu electrònic a dpo@adamo.es.
 

7- Decisions automatitzades

ADAMO no adopta decisions que puguin afectar-lo basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades les finalitats de tractament abans descrites es fan amb intervenció humana.
 

8- Exercici de drets dels interessats

Tal i com estableix la normativa aplicable, disposa d'alguns o tots els drets següents pel que fa a les seves dades personals, conforme estableix la normativa sobre protecció de dades:

 • Dret d'accés: obtenir una còpia de les seves Dades Personals juntament amb informació sobre les condicions del tractament d'aquestes Dades Personals (com i sobre quina base), així com obtenir o visualitzar una còpia de les garanties adequades a través de les quals les seves Dades Personals es transfereixen a un tercer país o organització internacional.

 • Dret de rectificació: rectificar les Dades Personals que siguin incorrectes (incloent-hi el dret a completar les dades que siguin incompletes); s'impugni l'exactitud de les dades personals.
 • Dret de supressió: suprimir les seves dades personals (en certes circumstàncies, quan ja no sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es van recollir i tractar); el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals.
 • Dret de limitació del tractament: limitar el tractament de les seves dades personals quan ja no necessitem les dades personals per a la seva finalitat inicial, però es necessitin per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de portabilitat: sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format de lectura mecànica per transmetre'ls a un tercer (o a vostè) quan el tractament es basi en el seu consentiment o l'execució d'un contracte del qual és part.
 • Dret a retirar el seu consentiment: retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals (quan el tractament es basi en el seu consentiment).
 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament per a finalitats de màrqueting. Vostè té dret a oposar-se a qualsevol tractament de les seves Dades Personals que es justifiqui per l'interès legítim d'ADAMO, incloent-hi el profiling (en contrast amb el seu consentiment o per a l'execució d'un contracte del qual és part). Vostè també té dret a oposar-se a qualsevol tractament de les seves Dades Personals per a finalitats de màrqueting directe, incloent-hi el profiling.

 

Aquests drets es poden exercir dirigint un correu electrònic amb l'assumpte “Protecció de dades” a l'adreça dpo@adamo.es o a través de qualsevol mitjà postal amb què es deixi constància de la seva recepció per part d'ADAMO, dirigit a l'adreça següent c/ Llacuna, 22, 1º3ª (08005) Barcelona, ​​indicant al sobre la referència “Protecció de dades”.

Així mateix, si els Usuaris o Clients consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, poden presentar una reclamació:

 • A través de l’adreça postal i electrònica indicada anteriorment, o bé
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.
   

9- Enllaços externs

El portal Web conté enllaços a llocs web de tercers. Com ADAMO no controla ni és responsable de les pràctiques de privacitat d'aquests llocs web, l’animem a revisar les polítiques de privacitat d'aquests llocs web de tercers. Aquesta Política de Privacitat s'aplica únicament a Dades Personals que es recullin a través del nostre portal Web o en el curs de les nostres activitats empresarials.
 

10- Canvis de la Política de Privacitat

ADAMO podrà actualitzar la present Política de Privacitat en qualsevol moment comunicant-ho a Usuaris i Clients mitjançant la seva actualització al portal Web. Per això, li recomanem que revisi aquesta Política de Privacitat periòdicament.
La utilització dels nostres serveis una vegada publicada la nova versió implicarà el coneixement d’aquesta per part dels Usuaris i Clients en els termes recollits a la nova Política de Privacitat publicada.
 

 11Miscel·lània

En cas que cap de les disposicions d'aquesta Política de Privacitat, o una part d'elles, sigui declarada il·legal, invàlida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, es tindrà per no posada, sense que això afecti la validesa o aplicabilitat de les altres disposicions.
Pot exercir els seus drets i, en general, consultar o ampliar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals, davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@adamo.es, per correu postal adreçant-se al C/ Llacuna, 22, 08005 Barcelona o davant del Delegat de Protecció de Dades (Extern) mitjançant el correu electrònic: dpo@adamo.es o a l’adreça postal C/ Llacuna, 22, 1º3ª (08005) Barcelona.