Avís Legal

1. Dades d’identificació

Esteu visitant la pàgina web www.adamo.es (“Pàgina Web”), titularitat d’Adamo Telecom Iberia, SAU (en endavant, ADAMO), amb:

· Domicili social: c/ Llacuna, 22, 1r 3a, CP 08005, Barcelona
· Adreça de correu electrònic: info@adamo.es
· CIF: A65232357
· Telèfon: 900 651 219
· Dades d’inscripció: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41630, foli 103, full B391376, i al Registre d’Operadors de Comunicacions Electròniques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

2. Avís legal i acceptació

2.1 El present avís legal regeix la utilització de la Pàgina Web www.adamo.es per part de l’usuari.

2.2 Els continguts, activitats, productes i serveis inclosos a la Pàgina Web no es dirigeixen a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats. ADAMO no garanteix que els productes i serveis als quals es fa referència a la Pàgina Web estiguin disponibles o siguin adequats per al seu ús en altres llocs.

2.3 La Pàgina Web comprèn únicament les pàgines servides per www.adamo.es en cada moment. L’accés i navegació per la Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en el present avís legal.

2.4 La consulta de qualsevol dels continguts de la Pàgina Web no constitueix per si mateixa cap tipus de relació contractual entre ADAMO i l’usuari.

2.5 La utilització d’aquesta Pàgina Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per ADAMO en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

3. Funcionament de la Pàgina Web

3.1 Aquesta Pàgina Web està destinada a oferir una varietat de serveis en tant que som proveïdors de serveis de telecomunicacions a Espanya. Aquests serveis tenen la seva base en la nostra infraestructura de fibra òptica, que permet proveir Internet d’alta velocitat i altres serveis de telecomunicacions a clients residencials i empreses. Les contractacions electròniques que realitzin els usuaris a través de www.adamo.es es troben sotmeses a les condicions generals i particulars previstes a la Pàgina Web. Aquest contracte constitueix el document jurídic principal, i s’hi regulen els drets i deures que tenen els usuaris com a clients d’ADAMO. És convenient, per tant, que amb anterioritat a l’inici de la contractació al portal, els usuaris llegeixin atentament aquestes condicions.

4. Accés i utilització de la Pàgina Web

4.1 L’accés a la Pàgina Web no exigeix el previ registre de l’usuari; no obstant això, el registre és necessari per poder accedir a l’àrea de clients i consultar les factures emeses.

4.2. El uso de la clave de acceso es personal e intransferible, no estando permitida, en ningún caso, la cesión a terceros. Por lo tanto, el usuario es el único responsable del uso y custodia de su clave de acceso, dejando indemne a ADAMO por cualquier uso indebido que terceros puedan realizar de ella. En caso de robo o pérdida de la clave de acceso, el usuario informará de forma inmediata a ADAMO a fin de que proceda a su cancelación y a la asignación de una nueva. En el caso de usuarios que accedan al Área de clientes en nombre de sociedades, garantizan que intervienen en nombre y representación de la sociedad por cuya cuenta acceden, entendiendo ADAMO que están plenamente facultados para realizar dicho acceso y sin asumir responsabilidad alguna por accesos indebidos de Usuarios no autorizados. El usuario garantiza la veracidad de la información facilitada, avalando la autenticidad de todos los datos que comunique como consecuencia del registro en la Página Web o la cumplimentación de formularios interactivos que aparezcan el mismo. El usuario será responsable de mantener toda la información plenamente actualizada, de forma que responda en cada momento a su situación real. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios causados a ADAMO o a terceros por la información que facilite a través de la Página Web. El usuario se compromete a hacer un uso diligente de la Pagina Web y de los servicios accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes cláusulas y, en su caso, condiciones de uso particulares a que puedan sujetarse determinados servicios, así como manteniendo el debido respeto a los demás usuarios. El usuario renuncia a utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en esta Página Web con fines ilícitos o diferentes a los establecidos en las presentes cláusulas, o en las condiciones propias de los servicios que en su caso se habiliten, que resulten contrarios a los derechos e intereses de ADAMO y/o terceros, y deberá responder frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o actuar de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de “virus informáticos”), que dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en la Página Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de ADAMO o de cualquier usuario de la Página Web.

4.3 ADAMO es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d’aquesta Pàgina Web, els seus serveis, així com les presents clàusules. En conseqüència, recomanem a l’usuari que llegeixi amb atenció el present avís legal cada vegada que es proposi accedir a aquesta Pàgina Web. La utilització d’aquesta Pàgina Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per ADAMO en el moment en què l’usuari accedeixi a la Pàgina Web.

5. Limitació de garanties i responsabilitats

5.1 ADAMO es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts i funcionament de la Pàgina Web. En qualsevol cas, ADAMO no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web, així com de qualsevol anomalia en el seu funcionament que sigui aliena a la seva voluntat, sempre que no li siguin imputables.

5.2 ADAMO no garanteix que la Pàgina Web i el servidor funcionin correctament, ni que estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ADAMO, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ADAMO.

6. Propietat intel·lectual i industrial i cessió de drets a tercers

6.1 Tots els continguts de la Pàgina Web, i, en especial, articles, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ADAMO i/o de tercers que en són titulars i que n’han autoritzat degudament la inclusió a la Pàgina Web.

6.2 La utilització de la Pàgina Web www.adamo.es no implica la concessió per part d’ADAMO de cap tipus de cessió a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb la Pàgina Web i els serveis que s’hi ofereixen.

6.3 Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts de la Pàgina Web podria constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’ADAMO o dels seus titulars.

7. Política en matèria d’enllaços d’hipertext

7.1 Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta Pàgina Web han de complir les condicions següents:

· L’hiperenllaç únicament ha de permetre l’accés a la pàgina d’inici d’aquesta Pàgina Web però no la pot reproduir de cap manera.

· No es pot crear un navegador ni un marc de navegació sobre les pàgines web d’aquesta Pàgina Web.

· No es poden realitzar manifestacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta Pàgina Web, i, en particular, no es pot declarar ni donar a entendre que ADAMO ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat, validat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.

· La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no pot contenir informacions ni continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, ni tampoc pot incloure continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

· L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ADAMO i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació per part d’ADAMO.

8. Legislació aplicable

Totes les qüestions que sorgeixin entre ADAMO i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present avís legal es regeixen per les seves pròpies clàusules, i tot allò que no hi estigui previst es regeix per la legislació espanyola.